Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SAUCECOMPANY BV 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 17150240 


Artikel 1 Algemeen 

1.1  In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "Saucecompany": Saucecompany BV dan wel een aan haar gelieerde vennootschap. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "product" of "producten": door Saucecompany aangeboden en/of geleverde sauzen, marinades, dressings en/of andere zaken. 

1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saucecompany en op alle met Saucecompany gesloten overeenkomsten. 

1.3  Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) afnemer (hierna "de Afnemer") gehanteerde algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer wordt aldus uitdrukkelijk van de hand gewezen. 


Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

2.1  Alle aanbiedingen van Saucecompany zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk. 

2.2  Onjuistheden in een orderbevestiging van Saucecompany dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Saucecompany te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is. 

2.3  Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Saucecompany alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd. 

2.4  Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Saucecompany niet. 


Artikel 3 Prijzen 

3.1  Door Saucecompany opgegeven of met Saucecompany overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW en andere belastingen of heffingen. 

3.2  Door Saucecompany opgegeven prijzen zijn berekend voor aflevering ex Works Deurne (incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders is vermeld. 

3.3  Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Saucecompany gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen 


Artikel 4 Levertijd en aflevering 

4.1  Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Saucecompany niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Saucecompany niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Saucecompany is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 

4.2  Transport en/of verzending van de producten geschiedt voor risico van de Afnemer. De Afnemer is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

4.3  Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Saucecompany dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Saucecompany heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 

4.4  Saucecompany is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Saucecompany daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer. 
Saucecompany is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. 


Artikel 5 Overmacht 

5.1  Indien Saucecompany door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 

5.2  Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Saucecompany onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Saucecompany afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Saucecompany zijn ingeschakeld. 

5.3  Indien sprake is van een overmachtsituatie is Saucecompany bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

5.4  Indien Saucecompany bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6 Producten met beperkte houdbaarheid

6.1  Bij producten met een beperkte houdbaarheid dienen de bewaarvoorschriften door de Afnemer stipt te worden nageleefd. 

6.2  De Afnemer staat ervoor in dat producten die voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum of uiterste verkoopdatum na het verstrijken van die datum niet meer worden gebruikt of verwerkt en niet meer voor verkoop, gebruik of consumptie worden aangeboden. 

6.3  De Afnemer vrijwaart Saucecompany tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van gebruik dan wel consumptie van de producten na de uiterste verkoop­of houdbaarheidsdatum, evenals tegen de daaruit voor Saucecompany voortvloeiende kosten.


Artikel 7 Gebreken 

7.1  Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Saucecompany geleverde producten, dan zal zij de betrokken producten vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Saucecompany. Deze garantie geldt tot de uiterste gebruiksdatum dan wel houdbaarheidsdatum. 

7.2  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken door de Afnemer van de producten, het door (personeel van) de Afnemer ondeugdelijk of in strijd met door of namens Saucecompany gegeven instructies vervoeren, bewaren of gebruiken van producten dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik. 

7.3  De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op prijsreductie en/of vervanging. Een eventuele klacht met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren. 

7.4  De Afnemer dient binnen 2 werkdagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk bij Saucecompany te reclameren. Bij gebreke van tijdige klacht vervalt elke aanspraak op Saucecompany. 

7.5  Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Saucecompany in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Saucecompany te houden, op straffe van verval van ieder recht op prijsreductie en/of vervanging. 

7.6  Retourzending aan Saucecompany van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Saucecompany.

7.7  De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten. 

7.8  De Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Saucecompany binnen 7 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Saucecompany mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 

7.9  Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. 

7.10  Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1  Saucecompany behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen die verband houden met de geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen vorderingen tot betaling van de koopprijs (inclusief rente en incassokosten) en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 

8.2  Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Saucecompany gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 

8.3  De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Dit verbod is tevens een goederenrechtelijk verbod tot vestiging van een beperkt recht c.q. overdracht. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Saucecompany te bewaren. 

8.4  Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is de Afnemer verplicht om Saucecompany daarvan per direct op de hoogte te stellen.


Artikel 9 Intellectuele eigendom 

9.1  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan (met uitzondering van de private labels van de Afnemer), en met betrekking tot alles wat Saucecompany ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen recepturen, productiemethoden, verpakkingen en afbeeldingen, komen toe aan Saucecompany. 

9.2  Voornoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saucecompany niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.


Artikel 10 Betaling 

10.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Saucecompany te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

10.2  Saucecompany heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. 

10.3  Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, met dien verstande dat de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn indien deze hoger is 

10.4  Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 200,-. 

10.5  De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Saucecompany is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Saucecompany schuldig is/zijn. 

10.6  Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Saucecompany hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

10.7  Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 11 Annulering 

11.1  De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Saucecompany en de winstderving door Saucecompany, te vermeerderen met BTW, aan Saucecompany te vergoeden.


Artikel 12 Advisering 

12.1  Alle door Saucecompany gegeven adviezen en door Saucecompany verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Saucecompany te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Saucecompany verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Saucecompany verleent terzake geen enkele garantie. 

12.2  Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Saucecompany, is Saucecompany niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Saucecompany tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Saucecompany.


Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1  Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Saucecompany en vrijwaart de Afnemer Saucecompany tegen iedere aanspraak van derden wegens gebreken in of met betrekking tot de door Saucecompany geleverde producten. Saucecompany is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Saucecompany. 

13.2  Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer. 

13.3  In alle gevallen waarin Saucecompany gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Saucecompany, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

13.4  Iedere vordering op Saucecompany, tenzij deze door Saucecompany is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 14 Vertegenwoordiging 

14.1  Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Saucecompany aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.


Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1  De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten 

15.2  Alle geschillen tussen Saucecompany en de Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de Wet dwingend anders bepaalt. Op alle overeenkomsten die door Saucecompany worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering of het aanhangig maken van een geschil vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

 

April 2017

Your idea, your brand

Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen of interesse